MY MENU

ข้อมูลด้านการผลิต

1. Waste Glass เศษแก้ว และวัตถุดิบ (raw material) ผ่านการตรวจสอบก่อน (raw material inspection)

2. Batch house คือใส่ส่วนผสมตัวอื่นๆ โดยมีการควบคุม (Batch changing process control)

3.จะลำเลียงส่วนผสม เข้าเตาหลอม Furnace โดยใช้พลังงานความร้อน จะได้ออกมาเป็นลักษณะของเหลว เรียกว่า น้ำแก้ว

4.ลำเลียงน้ำแก้วเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปขวด

5.เนื่องจากน้ำแก้วมีความร้อนอยูที่ประมาณ 1500 องศาเซลเซียล ดังนั้นจึงต้องผ่านเตาอบ เพื่อค่อยๆลดอุณหภูมิของแก้วลงมา

6.ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้ว

7.บรรจุขวดแก้วลงกล่องหรือกระบะไม้

8.บรรจุขวดแก้วลงกล่องหรือกระบะไม้